Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν την πλέον οικονομική αλλά ουσιαστική προστασία της κατοικίας τους και περιλαμβάνει, ως ιδιαίτερη παροχή, επίδομα οικονομικής υποστήριξης της οικογένειας σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής από καλυπτόμενο κίνδυνο.

 

                                                 ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 

 • Πυρκαγιά – Κεραυνός – Ζημιές Πυρόσβεσης

 Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά. Συμπεριλαμβάνεται πυρκαγιά που προήλθε από άμεση πτώση κεραυνού ή μεταδόθηκε από δάσος, θαμνώδη ή αγροτική έκταση. Καλύπτονται επίσης ζημιές που προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια κατάσβεσης ή καταστολής της πυρκαγιάς.

 • Ευρεία Έκρηξη

Καλύπτονται ζημιές από οποιουδήποτε είδους έκρηξη, είτε αυτή συμβεί μέσα στους χώρους όπου βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα είτε έξω από αυτούς, ασχέτως εάν επακολούθησε ή όχι πυρκαγια
Καλύπτονται επίσης, ζημιές από έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα καθώς και ζημιές από έκρηξη από εναλλακτικές πηγές ενέργειας

 • Καπνός

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από καπνό.

 • Τρομοκρατικές Ενέργειες

Καλύπτονται ζημιές που οφείλονται σε τρομοκρατικές ενέργειες ανεξάρτητα από το αν αυτές έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών ή διαδηλώσεων.

 • Κακόβουλες Βλάβες

Καλύπτονται ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

 

 • Στάσεις – Απεργίες – Πολιτικές Ταραχές

 

Καλύπτονται ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές καθώς και ενέργειες των Αρχών για την καταστολή αυτών.

 

 • Πρόσκρουση Οχήματος

Καλύπτονται ζημιές από πρόσκρουση οχήματος στο κτίριο καθώς και σε μαντρότοιχους, αυλόπορτες, περιφράξεις, εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στην ασφαλισμένη αξία του κτιρίου.
Εξαιρούνται οχήματα που ανήκουν ή οδηγούνται από τον ασφαλισμένο ή μέλη της οικογένειάς του ή πρόσωπα που έχουν σχέση εργασίας με αυτόν.

 

 • Πτώση Αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται άμεσα από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτό.

 

 • Ζημιές από Διάρρηξη στο κτίριο

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται στο κτίριο λόγω κλοπής, απόπειρας κλοπής ή κατά τη διάρκεια κλοπής.

 

 • Ασφάλιση σε Αξία Αντικατάστασης με Καινούριο

Σε περίπτωση ζημιών / απωλειών, τόσο στο κτίριο όσο και στο περιεχόμενο της κατοικίας, ως βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται η αξία αντικατάστασης με καινούριο.

 

 • Βραχυκύκλωμα

Καλύπτονται ζημιές από βραχυκύκλωμα (υπέρταση, υπερφόρτωση, σχηματισμό τόξου, υπερθέρμανση ή κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας που προκαλεί φωτιά) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τμήματα αυτών καθώς και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Ισχύει απαλλαγή €150 για κάθε ζημιά στο πρόγραμμα με απαλλαγές

 

 • Πλημμύρα – Θύελλα - Καταιγίδα

Καλύπτονται ζημιές από πλημμύρα, θύελλα ή καταιγίδα.
Ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο €700 ανά ζημιά στο πρόγραμμα με απαλλαγές

 

 • Ρήξη Σωληνώσεων – Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, Ύδρευσης, Κλιματισμού, Αποχέτευσης

 

Καλύπτονται ζημιές από διαρροή νερού ή υπερχείλιση σωληνώσεων, δεξαμενών, εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης.
  Καλύπτονται επίσης έξοδα διερευνητικών εργασιών και αποκατάστασης του τμήματος των σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων που υπέστησαν τη ζημιά.

Ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο €700 ανά ζημιά στο πρόγραμμα με απαλλαγές.

*Η κάλυψη δίδεται σε οικοδομές ηλικίας κάτω των σαράντα (40) ετών εκτός από την κάλυψη της αποχέτευσης που δίδεται μόνο σε οικοδομές ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών.

 

 • Χιόνι –Παγετός-Χαλάζι

Καλύπτονται ζημιές από χιονόπτωση, βάρος χιονιού, παγετό, χαλάζι.
 Ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο €700 ανά ζημιά στο πρόγραμμα με απαλλαγές

 

 • Θραύση Υαλοπινάκων - Τζαμιών –Καθρεπτών

Καλύπτονται ζημιές υαλοπινάκων ή / και τζαμιών/κρυστάλλων θυρών και παραθύρων καθώς και σταθερά ανηρτημένων καθρεπτών από οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός, πλην σεισμού (εκτός εάν αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο). Καλύπτονται επίσης δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησής τους.
Ισχύει απαλλαγή €150 για κάθε ζημιά στο πρόγραμμα με απαλλαγές.

 • Κλοπή από Διάρρηξη / Ληστεία

 

Καλύπτεται η κλοπή, ολική ή μερική, από διάρρηξη ή ληστεία, καθώς επίσης και ζημιές που προκαλούνται στα ασφαλισμένα αντικείμενα λόγω διάρρηξης ή ληστείας.

Ισχύει απαλλαγή, μόνο για εξοχικές κατοικίες, 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο €600 για κάθε ζημιά, στο πρόγραμμα με απαλλαγές.

 

 • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους συνεπεία Πυρκαγιάς

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους για υλικές ζημιές που προκαλούνται σε αυτούς από πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στον ασφαλισμένο χώρο

 

 • Έξοδα Κατεδάφισης και Αποκομιδής Ερειπίων

Καλύπτονται έξοδα για την κατεδάφιση ή / και απομάκρυνση ερειπίων ή συντριμμάτων μετά από ζημιά που προκαλείται από καλυπτόμενο κίνδυνο, με σκοπό της αποκατάστασης της ζημιάς.

 • Προστασία Υπασφάλισης

 

Εφόσον, σε περίπτωση ζημιάς, διαπιστωθεί υπασφάλιση που δεν υπερβαίνει το 10% της ασφαλισμένης αξίας, δεν υπολογίζεται κανένα ποσοστό υπασφάλισης και καταβάλλεται ολόκληρη η αποζημίωση

 

 • Αστική Ευθύνη έναντι Ιδιοκτήτη από Πυρκαγιά

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του (τέκνα, σύζυγοι) ή προσώπων υπηρεσίας που κατοικούν στην ίδια κατοικία, προς τον ιδιοκτήτη του κτιρίου για υλικές ζημιές από πυρκαγιά.

 

 • Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης - Μετακόμισης

Καλύπτονται έξοδα προσωρινής μεταστέγασης ή μετακόμισης εφόσον η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη μετά από ζημιές που υπέστη από καλυπτόμενο κίνδυνο.

 

 • Έξοδα Διαμονής σε Ξενοδοχείο

Καλύπτονται έξοδα προσωρινής μεταστέγασης ή μετακόμισης εφόσον η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη μετά από ζημιές που υπέστη από καλυπτόμενο κίνδυνο.

 • Έξοδα Διαμονής σε Ξενοδοχείο

Καλύπτονται έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο οποιασδήποτε κατηγορίας, εντός της Ελληνικής επικράτειας, εφόσον η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη μετά από ζημιές που υπέστη από καλυπτόμενο κίνδυνο.

 

 • Ασφάλιση Περιεχομένου σε προσωρινή διεύθυνση

 

Ασφαλίζονται ζημιές που θα υποστούν τα ασφαλισμένα οικιακά αντικείμενα που βρίσκονται σε προσωρινή διεύθυνση παραμονής του ασφαλισμένου, ύστερα από την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου και με την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει άλλη ασφάλιση για τα αντικείμενα στη διεύθυνση που μεταφέρθηκαν προσωρινά.
Ισχύει για περίοδο έως 3 μήνες.

 

 • Απώλεια Ενοικίων

 

Κάλυψη της απώλειας ενοικίου για τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που η οικία κριθεί μη κατοικήσιμη από ζημιές που υπέστη από καλυπτόμενο κίνδυνο.
Ισχύει για το αναγκαίο χρονικό διάστημα αποκατάστασης της ζημιάς με μέγιστη διάρκεια τους δώδεκα (12) μήνες.

 • Επέκταση Κάλυψης σε αντικείμενα εκτός οικίας

Καλύπτονται ζημιές σε αντικείμενα σταθερά προσδεδεμένα στην εξωτερική πλευρά του ασφαλισμένου κτιρίου (π.χ. τέντες, κεραίες) συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων.

 

 

Ενδεικτικό Ετήσιο Ασφάλιστρο
  ME ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ € 80
 

 

UA-60942748-1