Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

 

 

Ένα ατύχημα στη δουλειά, στο σπίτι, στο δρόμο…το απρόοπτο μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή με σοβαρές συνέπειες για σας και την οικογένειά σας. Τα προγράμματα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος  παρέχουν πολύτιμη οικονομική υποστήριξη και συναισθηματική σιγουριά, μέσα από ένα συνδυασμό χρήσιμων και ουσιαστικών καλύψεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 

 

 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ:

 

Εάν από ατύχημα επέλθει ο θάνατος του ασφαλισμένου είτε αμέσως είτε αργότερα , όμως όχι αργότερα

από 2 χρόνια από τότε που συνέβη το ατύχημα κι οφείλεται σ'αυτό ,η Εταιρεία θα καταβάλλει στους δικαιούχους

του ασφαλιστηρίου το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή.

Καταβάλλεται στους δικαιούχους του ασφαλιστηρίου το ποσό του προκαθορισμένου ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Έως €200.00 ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

 

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ:

 

Εάν από ατύχημα επέλθει μόνιμα ολική ανικανότητα ,που προέρχεται το αργότερο μέσα σε 2 χρόνια απο το ατύχημα,η Εταιρεία καταβάλει στον ασφαλισμένο όλο το κεφάλαιο που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή .

Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο του ποσό του του προκαθορισμένου ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Έως €200.00 ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

 

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ :

 

Κάθε περίπτωση διαρκούς  ανικανότητας κατά την παραπάνω έννοια που δε συνιστά ολική ανικανότητα θεωρείται Μόνιμη Μερική Ανικανότητα εφόσον η ανικανότητα του ατόμου για παραγωγική εργασία μειώνεται χαρακτηριστικά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του προκαθορισμένου κεφαλαίου θανάτου/ μόνιμης ολικής ανικανότητας, ανάλογα με το βαθμό/ σοβαρότητα της ανικανότητας όπως περιγράφεται στον πίνακα ανικανοτήτων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

 

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ/ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ :

 

Ανά ατύχημα όπως καθορίζεται παραπάνω, έχει σαν συνέπεια την προσωρινή ανικανότητα του ασφαλισμένου και την εξαιτίας της πλήρους αποχής απο την εργασία του, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει σε αυτόν :

  • Ολόκληρο το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών για πρόσκαιρη ολική ανικανότητα αν ο ασφαλισμένος μετά το ατύχημα παραμείνει αποδεδειγμένα ανίκανος για την εργασία του και απέχει εντελώς από αυτή μετά από γνωμάτευση του αρμοδίου γιατρού.
  • Ποσοστό 50% του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα παροχών αν η πρόσκαιρη ανικανότητα είναι μερική, αν δηλαδή ο ασφαλισμένος μπορεί να υποαπασχολείται ή να επιβλέπει την εργασία του.

 

 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ:

 

Καλύπτονται τα αναγκαία Νοσηλευτικά και Φαρμακευτικά έξοδα ως επίσης και τα πάσης φύσεως ιατρικά,στα οποία υποβλήθηκε ο ασφαλισμένος εξαιτίας ατυχήματος,μέχρι το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ :

 

Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου στο Νοσοκομείο και στη συνέχεια παραμονή του στο σπιτι για ανάρρωση, εφόσον βέβαια κριθεί αυτό αναγκαίο είναι υποχρεωμένη η Εταιρεία να καταβάλει για κάθε μέρα παραμονής στο Νοσοκομείο αλλά και για το χρονικο διάστημα παραμονής στο σπίτι με ανώτατο όριο τις ημέρες νοσηλείας στο Νοσοκομείο,το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών .

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-60942748-1